Právě si prohlížíte Jak přeložit slovo „claim“ do češtiny?

Jak přeložit slovo „claim“ do češtiny?

V právních dokumentech se se slovem „claim“ setkáváme velmi často. A ačkoliv na první pohled nepůsobí problematicky, při jeho překládání je nutná obezřetnost. Co všechno může „claim“ znamenat?

Občanské soudní řízení

Ne každý občanskoprávní spor se podaří vyřešit po dobrém. Pokud veškeré snahy o smírné řešení selžou, následuje podání žaloby. V Anglii a Walesu se žalobě říká jednoduše „claim“. „Podat žalobu“ pak lze přeložit jako „issue a claim“ nebo „make a claim“. Žaloba, přesněji návrh na zahájení řízení, se podává na speciálním tiskopise, kterému se říká „claim form“ – lze přeložit jako „žalobní formulář“. Přímo v tomto žalobním formuláři pak existuje kolonka „claim“, kde osoba podávající návrh na zahájení řízení (claimant) uvede, čeho se žalobou domáhá. V českém právu tomuto říkáme „(žalobní) petit“.

Protože v Anglii a Walesu existují tři režimy (tracks) pro projednání žaloby – small claims track, fast track a multi track (pro určení režimu, ve kterém bude žaloba projednána, je rozhodující výše částky, jejíhož zaplacení se žalobce domáhá, a dále komplexnost věci) –, bývá často v označení procesního úkonu i žaloby jako takové uvedený režim projednávání věci. Velká většina všech žalob v Anglii a Walesu jsou „small claims“ (jednoduché věci, v nichž se žalobce domáhá zaplacení maximálně 10 000 liber). Jelikož české právo podobné režimy nezná, je potřeba ekvivalent vymyslet, resp. situaci vysvětlit. Nabízí se např. „žaloba na zaplacení menší částky (projednávaná ve zjednodušeném řízení)“.

Samozřejmě v občanském soudním řízení se lze domáhat i jiného než finančního plnění. Tak například „claim for possession“ je žaloba, kterou se žalobce domáhá držby (possession) své nemovité věci, tedy „žaloba na vyklizení nemovitosti“.

Další významy

V oblasti závazkového a insolvenčního práva „claim“ zpravidla označuje „pohledávku“, příp. dospělé právo na něco, tedy „nárok“. V pojišťovnictví je často „claim“ pojistnou událostí; „make a claim“ tedy znamená „nahlásit pojistnou událost“.

Ať už slovíčko „claim“ stojí ve zdrojovém textu samo o sobě, anebo je součástí delší nominální či slovesné konstrukce, překladatel musí vždy pečlivě dekódovat jeho význam v rámci daného kontextu a následně jej převést do češtiny tak, aby byl cílový text interpretačně jasný a pokud možno uzuální.

Níže uvádím příklady vazeb se slovem „claim“ a jejich možný překlad do češtiny.
  • lapse of claim – prekluze
  • statute-barred claim – promlčený nárok
  • claim damages – domáhat se náhrady škody
  • personal injury claim – žaloba na náhradu nemajetkové újmy
  • no claims bonus – bonus za bezeškodní průběh
  • claim for pothole damage – žádost o náhradu škody na vozidle způsobenou nerovností na vozovce

Nutno dodat, že volba vhodného překladového ekvivalentu je vždy vázaná na právně-situační kontext. Zatímco v jednom případě může „claim“ označovat žalobu, ve druhém případě může jít o žádost a ve třetím třeba o škodnou událost.

Nezřídka se pak s více významy téhož slova překladatel setkává v jednom dokumentu. Samostatnou kapitolou je pak významová různorodost téhož slova napříč právními řády jednotlivých anglicky mluvících zemí.

Obezřetnost je proto skutečně na místě.

Potřebujete překlad důležité právní písemnosti do/z angličtiny? Nechcete, aby se cokoliv ztratilo v překladu? Napište mi ještě dnes.

Napsat komentář