Právě si prohlížíte Pacht a pachtovní smlouva. Jak tyto termíny přeložit do angličtiny?

Pacht a pachtovní smlouva. Jak tyto termíny přeložit do angličtiny?

Každý se občas s něčím pachtí. Překladatelé právních textů se mnohdy pachtí s tím, jak správně přeložit „pacht“ a příbuzná slova (např. „pachtovní smlouva, pachtýř, propachtovatel“) do angličtiny. Navzdory neexistenci ekvivalentního termínu v anglosaských právních systémech vhodná řešení existují. Je však nezbytné pečlivé posouzení kontextu a také provedení pojmové analýzy, a to jak překládaných českých pojmů, tak jejich potenciálních anglických protějšků.

Nájem a pacht. Jaký je mezi nimi rozdíl a jak je překládat?

Základním rozdílem mezi nájmem a pachtem spočívá v tom, že pachtýř na rozdíl od nájemce smí brát plody a užitky z pronajaté věci, tj. tuto věc nejen užívat, ale také požívat. S pachtem se patrně nejčastěji setkáváme tam, kde majitel zemědělské půdy (propachtovatel) umožňuje jiné osobě (pachtýř) tuto půdu obhospodařovat a brát z ní plody a užitky (úrodu). Je nicméně třeba si uvědomit, že v českém právu se tento institut týká jak věcí nemovitých, tak movitých.

Jak tedy pacht coby institut občanského práva přeložit? Překladatelé mnohdy operují s vazbou „usufructuary lease“ (usus – použít, fructus – plody/užitky), která je věcně správná a odráží pojmové znaky pachtu, jak jej chápe český občanský zákoník. Je nicméně dobré mít na paměti, že se jedná o termín známý a používaný v kontinentálním právu, nikoliv v common law.

Alternativou může být opisný překlad

Místo „usufructuary lease“ lze užít opisný překlad, např. „lease with the right to derive profit from the leased property“. Na první pohled kostrbatý opis bývá mnohdy dobrou volbou ze stylistických důvodů, zejména pak tehdy, pokud vedle sebe stojí nájem a pacht. Pak lze „…společnost neuzavře nájemní ani pachtovní smlouvu s třetí stranou…“ elegantně přeložit jako „…the company may not enter into a lease agreement – with or without the right to derive profit from the property – with a third party…“

„Pacht“ rozhodně nelze překládat jako „tenure“, jak uvádějí některé slovníky. Stejně tak vazbu „užívat a požívat“ není vhodné překládat jako „use and enjoy“.

Tato fráze se sice v angličtině common law používá běžně, jedná se nicméně spíše o dubletu, tzn. „use and enjoy“ v podstatě znamená „use“, tedy užívat. Pokud chceme jednoznačně vyjádřit smysl českého slova „požívat“, je nutné v překladu odkázat na plody a užitky, na které má poživatel (na rozdíl od uživatele) nárok. Lze operovat s frázemi jako např. „enjoy fruits“ či „take fruits“, „příp. „derive profit“. „Právo užívat a požívat nemovitost“ bychom pak přeložili jako „the right to use and derive profit from the property“. Frázi „derive profit“ je vhodnější používat tehdy, pokud je překlad určený právním laikům. Použití podstatného jména „fruit“ („the right to use and enjoy fruits derived from the property“) u nich totiž může, jak mi bylo nejednou řečeno, implikovat ovoce.

Pachtovní smlouva a jak ji přeložit?

S přihlédnutím k výše uvedenému lze „pachtovní smlouvu“ přeložit jako „usufructuary lease agreement“, příp. „contract of usufructuary lease“. Přívlastek „usufructuary“ pak ve smlouvě není nutné opakovat. Lze užít legislativní zkratku „lease agreement“ či dokonce pouze „agreement“: „Tuto pachtovní smlouvu (dále jen „Smlouva“) uzavírají…“ můžeme přeložit jako „This usufructuary lease agreement (hereinafter the „Agreement“) is entered into…“.

V případě pachtovní smlouvy jsou smluvními stranami pachtýř (usufructuary lessee) a propachtovatel (usufructuary lessor). I zde lze užít legislativní zkratky, takže dále v dokumentu už budeme mít pouze lease, lessor a lessee.

Pokud je ze smlouvy zřejmé, že je prostřednictvím ní smluvní straně uděleno požívací právo, lze „pachtovné“ bez obav přeložit jako „rent“.

Pacht závodu

Pacht závodu ve smyslu §2349-2357 občanského zákoníku lze překládat analogicky, tzn. „usufructuary lease of a business“. Smlouva, na základě které pacht závodu vzniká, se pak anglicky řekne např. „usufructuary lease of a business agreement“. Při dalších výskytech v textu lze opět užít legislativní zkratku: „lease of a business agreement“, „lease agreement“, příp. pouze „agreement“.

Zemědělský pacht

Lze překládat jako „usufructuary lease for agricultural purposes“, „usufructuary lease for agricultural property“ atp. Opět lze užít legislativní zkratku, např. „agricultural lease“.

Podpachtovní smlouva

Podobně jako může nájemce za určitých podmínek movitou či nemovitou věc pronajmout dále, a to na základě podnájemní smlouvy, může pachtýř movitou či nemovitou věc dále propachtovat na základě podpachtovní smlouvy. Jak toto vyjádříme anglicky? Jednoduše předponou „sub“.

  • Podnájemní smlouva = sub-lease agreement
  • Podnájemce = sub-tenant
  • Podpachtovní smlouva = usufructuary sub-lease agreement
  • Podpachtýř = usufructuary sub-lessee

Opět je možné využít legislativní zkratky, takže nakonec budeme mít pouze „sub-lease“, „sub-tenant“, sub-lessee“.

Napsat komentář